LGR 11

BADHUSET

Syfte

Fysik:

 • Genomföra systematiska undersökningar
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Kemi:

 • Genomföra systematiska undersökningar
 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och samhället.

Teknik:

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar 
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

 

Centralt innehåll:

1-3

 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

4-6

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla rapporter.