lärare

Tillbaka

Elevers delaktighet

I alla styrdokument som har med lärande att göra, exempelvis i Lgr11, kan vi läsa om hur viktigt det är att eleverna har inflytande över sin lärandesituation, både som en demokratisk rättighet och som en faktor som påverkar både det individuella lärandet och lärandet i grupp i positiv mening. Trots att detta är så klart uttryckt på så många ställen är det vanligt att elevernas möjlighet till delaktighet är klart begränsat i många av de lärsituationer som de deltar i under en skoltid.

Med detta material har vi försökt öppna upp uppgifterna och experimenten så att det finns många olika sätt att agera utifrån elevernas egna frågeställningar och funderingar och vi har också försökt ta med flera olika övningar och experiment under varje ämnesområde så att varje lärare kan välja det material som passar deras elever bäst. Vår förhoppning är också att eleverna får möjligheten att vara med och göra urvalet av uppgifter att fördjupa sig i - i förhållande till det ämnesområde som behandlas, förkunskaper, intresseområden och helt enkelt utifrån om det verkar roligt att pröva och få veta mer om. Den som har varit delaktig i besluten om vad lärandet ska handla om har en tendens att både vara mer positiv till undervisningen och att vara mer uthållig i sitt lärande - vi som har gjort materialet är övertygade om att det inte bara gäller elever utan istället är ett perspektiv på lärande som de flesta har med sig hela livet.

Allra störst vikt har vi lagt vid att det ska finnas många olika praktiska upplevelser att ta del av som är kopplade till ett nyfiket lärande där de frågor vi ställer blir det som för undervisningen framåt. Kanske inte alltid i den riktning vi först har trott, men med resultatet att  undervisningen blir meningsfull och framåtsyftande.

 

 

Nästa Steg »