lärare

Tillbaka

Hållbar utveckling

Alla behöver idag kunskaper om hur vi kan och bör förhålla oss till hållbar utveckling på jorden, så att vi på bästa sätt kan hushålla med de resurser vi har utan att påverkar kommande generationers möjligheter negativt.

FNs världskommission för miljö och utveckling (World Commission on Environment and Development; även kallad Brundtlandkommissionen) definierade redan 1987 hållbar utveckling som

 

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov"

 

I dagligt tal används ofta termen hållbarhet. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra:

  • ekologisk hållbarhet
  • social hållbarhet
  • ekonomisk hållbarhet

För att kunna göra detta krävs att vi får möta hållbar utveckling inom många olika områden och i såväl diskussioner som experiment och andra uppdrag som utmanar vårt sätt att tänka, agera och vara. Hållbar utveckling går idag in i alla ämnen i skolan och har också i läroplanen Lgr 11 fått en framträdande plats som ett ämnesövergripande perspektiv. Därför hittar du det hållbara perspektivet i alla delar av Våga Vilja Välja, men med olika inriktningar. Målet med allt i materialet som handlar om hållbar utveckling är att belysa hur viktigt det är att visa att det har betydelse hur vi är, tänker, agerar och utvecklas. Nu och sedan behöver vi utmana oss själva att arbeta tillsammans för en hållbar framtid!

Nästa Steg »